Przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobligowany do przeprowadzania szkoleń okresowych, które przeprowadzane są w trakcie zatrudnienia. Jest ono konieczne do dopuszczenia pracownika do dalszego wykonywania obowiązków wynikających z umowy na konkretnym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe BHP pracowników

szkolenia okresowe bhpSzkolenia okresowe powinny mieć miejsce w godzinach pracy pracownika. Jeżeli jest to niemożliwe, traktowane są jako praca w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Po zakończonym szkoleniu pracownik powinien dostać zaświadczenie informujące o jego ukończeniu. Szkolenia okresowe bhp są powtarzane w czasie trwania umowy o pracę. Mają one za zadanie przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu bhp i przedstawienie pracownikowi nowych rozwiązań i przepisów. Częstotliwość wykonywania okresowych szkoleń BHP uzależniona jest od rodzaju umowy i warunków na stanowisku pracy. Na szkolenia okresowe bhp kierowani są pracownicy biurowi, osoby pracujące na stanowiskach robotniczych, pracodawcy oraz inne osoby zobowiązane do kierowania pracownikami, pracownicy służb BHP i pracownicy techniczni. W zależności od stanowiska wyróżnia się szkolenia przeprowadzane: raz w roku, raz na 3 lata, raz na 5 lat oraz raz na 6 lat. Terminy te mogą być skrócone, jednak nie mogą zostać przekroczone. Zwykle częstotliwość uzależniona jest od ryzyka, którym objęte jest dane stanowisko pracy.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem, który weryfikuje ilość przyswojonej przez pracownika wiedzy. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję powoływaną przez osobę organizującą szkolenie. Po zdaniu egzaminu organizator szkolenia wystawia pracownikowi zaświadczenie stwierdzające ukończenie okresowego szkolenia BHP. Zaświadczenie te przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

 

Related Posts